menu

Naarasahma on kevyt ja ketterä pyytäjä

18.05.2020

Ah­ma on var­mas­ti pa­hin peto poroille. Naa­ra­sah­ma on keveämpi kuin koiras ja pystyy liikkumaan leveillä tassuillaan lu­men pääl­lä sel­lai­sel­la ke­lil­lä, jos­sa poro jou­tuu kah­laa­maan, ei­kä pää­se kar­kuun. Ah­ma saattaa tappaa jopa viisi poroa kerralla joko huvikseen tai myöhempää käyttöä varten.  Ah­ma pu­ree po­roa kor­van ta­kaa tai nis­kas­ta ja poro saat­taa jää­dä vie­lä pit­käk­si­kin ai­kaa hen­kiin, mut­ta lo­pul­ta se kuo­lee pu­re­maan kertoo Reino Lahdenmäki, joka on löytänyt ahman jäljiltä eläviä poroja. Naa­ra­sah­mal­la on saattanut olla kii­re pe­sään pen­tu­jen­sa luok­se, koska sen pi­tää käy­dä hoi­ta­mas­sa tai suo­mek­si sa­not­tu­na ku­set­ta­mas­sa poi­ka­si­aan, jot­ta ne py­sy­vät hen­gis­sä. Ah­mas­ta mak­set­tiin en­nen van­haa tap­po­ra­haa valtion toimesta 1000 mk ja kun paliskunta maksoi vielä 500 mk nuor­ten ja hy­vä­kun­tois­ten mies­ten kan­nat­ti hiih­del­lä tal­vi­sin ah­man pe­räs­sä. Samalla he ottivat poromerkit talteen ja näin myös poronomistaja sai korvauksen tapetusta porosta.

Tiedostot

PERUSTIEDOT

Inarin kirjastotoimen haastatteluaineisto: Tarinat talteen -hanke 2011-2013
08:26
Suomi
6.2.2013

KERTOJA

  • Lahdenmäki Reino Antero Noak

TALLENTAJA

  • Vaattovaara Merja

PAIKAT

  • Lutto
  • Kiertämäpää
  • Kampaselkä

KOHDEHENKILÖT

  • Kuuva Pekka